Bell Schedule & Calendar.

Jr. High Bell Schedule
Day Period 1 Period 2 Jr. High Lunch Citizenship Period 3 Period 4
A (Mon & Wed) 7:30 – 9:03 9:11 – 10:48 10:48 – 11:17 11:17 – 11:42 11:42 – 1:15 1:23 – 3:00
B (Tues & Thu) 7:30 – 9:03 9:11 – 10:48 10:48 – 11:17 11:17 – 11:42 11:42 – 1:15 1:23 – 3:00
High School Bell Schedule
Day Period 1 Period 2 Citizenship HS Lunch Period 3 Period 4
A (Mon & Wed) 7:30 – 9:03 9:11 – 10:48 10:48 – 11:17 11:17 – 11:42 11:42 – 1:15 1:23 – 3:00
B (Tues & Thu) 7:30 – 9:03 9:11 – 10:48 10:48 – 11:17 11:17 – 11:42 11:42 – 1:15 1:23 – 3:00